บริษัท เวลโปร เอพีบี จำกัด

- จัดทำบัญชี วางระบบบัญชี รับตรวจสอบบัญชี -


ยินดีต้อนรับสู่ Well Pro APB บริการทางบัญชี ตรวจสอบบัญชี ภาษีอากร แบบครบวงจร และวางแผนทางด้านการเงิน
| | | |

Well Pro APB

 

ยินดีเสนอบริการทางบัญชี และภาษีอากร แบบครบวงจร

ตามมาตรฐานการบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี


บริการจัดทำบัญชีและยื่นภาษีทุกเดือน

- จัดทำภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายประจำเดือน พร้อมยื่นภาษี (ภ.ง.ด. 1,3,53 )

- จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายประจำเดือนพร้อมยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.30)

- จัดทำบัญชีสมุดรายรับ-จ่าย รายวันซื้อ-ขาย รายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป

- จัดทำเงินเดือนและนำส่งประกันสังคม  แจ้งเข้าแจ้งออก

- ให้คำปรึกษา วางระบบเอกสาร – บัญชี – ภาษีอากรให้ถูกต้อง เป็นที่ยอมรับของกรมสรรพากร

- แก้ไขปัญหาและเข้าพบ กรมสรรพากรแทนเมื่อเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเชิญพบ

 

บริการบัญชีสิ้นปี/ตรวจสอบบัญชี/รับทำบัญชี

- จัดทำงบดุล งบกำไรขาดทุน  รายละเอียดประกอบงบการเงิน

- จัดทำและตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต( CPA)

- จัดทำสุรปแบบ ภ.ง.ด. 50 พร้อมยื่นนำส่งกรสรรพากร (สิ้นปี)

- จัดทำงบประมาณการครึ่งปี  สรุปแบบ ภ.ง.ด.51  พร้อมยื่นนำส่ง    กรมสรรพากร (ครึ่งปี)

- จัดทำสรุปแบบ ส.บช.3 เพื่อนำส่งงบดุลที่กระทรวงพาณิชย์

- จัดทำสรุป เพื่อจัดทำแบบ ภ.ง.ด1ก (เงินเดือนพนักงานทั้งปี)

 

อัตราค่าบริการ

ขึ้นอยู่กับจำนวนรายการของเอกสาร และความซับซ้อนของธุรกิจ


                                               
Tel. : 02-1031436
Mobile : 098-6961646 , 095-5463924
Email : Wellproapb@gmail.com
Address : 776/257 ซ.พัฒนาการ 38 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง กรุงเทพ 10250
ทะเบียนเลขที่ : 0105561021922