บริษัท เวลโปร เอพีบี จำกัด

- จัดทำบัญชี วางระบบบัญชี รับตรวจสอบบัญชี -


ยินดีต้อนรับสู่ Well Pro APB บริการทางบัญชี ตรวจสอบบัญชี ภาษีอากร แบบครบวงจร และวางแผนทางด้านการเงิน
| | | |
 บริการตรวจสอบบัญชี

เราให้บริการตรวจสอบบัญชี  ให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี  นอกจากนี้  เรายังให้บริการ ตรวจสอบบัญชี เป็นกรณีพิเศษ  เพื่อขอคืนภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม  โดยเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร


- ตรวจสอบหลักฐานประกอบรายการ

- ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชี ประมาณการทางบัญชี การเปิดเผยข้อมูล การนำเสนองบการเงิน โดยรวม

- บริการให้คำปรึกษาทางด้าน บัญชี และภาษีอากร


                                               
Tel. : 02-1031436
Mobile : 098-6961646 , 095-5463924
Email : Wellproapb@gmail.com
Address : 776/257 ซ.พัฒนาการ 38 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง กรุงเทพ 10250
ทะเบียนเลขที่ : 0105561021922