บริษัท เวลโปร เอพีบี จำกัด

- จัดทำบัญชี วางระบบบัญชี รับตรวจสอบบัญชี -


ยินดีต้อนรับสู่ Well Pro APB บริการทางบัญชี ตรวจสอบบัญชี ภาษีอากร แบบครบวงจร และวางแผนทางด้านการเงิน
| | | |

ที่ปรึกษาทางบัญชีและภาษีอากร

  ในปัจจุบันข้อมูลทางบัญชีและภาษีอากรมีความสำคัญต่อธุรกิจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะธุรกิจที่ต้องนำเสนอข้อมูลต่อกระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากร ซึ่งงานด้านภาษีอากรจะต้องเกี่ยวข้องกับงานทางด้านระบบบัญชีการเงิน ซึ่งแนวทางปฏิบัติของกฎหมายมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ มากมาย  ทำให้ผู้บริหาร นักบัญชี และผู้ที่เกี่ยวข้อง มักปฏิบัติผิดพลาดอยู่บ่อยครั้งฉะนั้นในการประกอบธุรกิจ บริษัทจึงต้องมีการวางโครงสร้างทางบัญชีและวางแผนภาษีที่ดี เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อลดประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลเสียหาย   และมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต

  ทางบริษัทฯ มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญเพื่อวางโครงสร้างทางบัญชีและวางแผนภาษีอากรให้กับกิจการของท่าน     ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยในการลดต้นทุนทางธุรกิจ ภายใต้เงื่อนไขที่ถูกต้องตามกฎหมาย


ขอบเขตงานบริการ

- สอบทานงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อวางโครงสร้างทางบัญชีให้สอดคล้องตามแต่ละประเภทธุรกิจ

- สอบทานรายการบวกกลับทางภาษีอากรเพื่อจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการจัดทำแบบ ภ.ง.ด.50 และ ภ.ง.ด.51 

- ให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับบัญชีและภาษีอากรแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน

- จัดเตรียมข้อมูลเพื่อตอบประเด็นทางภาษีอากรต่อเจ้าหน้าที่สรรพากร เช่น กรณีสรรพากรเข้าตรวจสภาพ หรือ กรณีขอคืนภาษี

- วางแผนภาษี เช่น การควบโอนกิจการ การจัดหน่วยธุรกิจ


ประโยชน์ที่ได้รับ

- เพื่อวางโครงสร้างทางบัญชีได้อย่างเหมาะสมกับประเภทธุรกิจ ง่ายต่อการนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการตัดสินใจ และวางแผนด้านอื่นๆ ได้อย่างน่าเชื่อถือ

- เพื่อวางแผนภาษีอากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เสียภาษีอากร(ต้นทุนทางธุรกิจอย่างหนึ่ง)ที่ถูกต้องและประหยัดภาษีมากที่สุด

- เพื่อลดความเสี่ยงในการถูกสรรพากรตรวจสอบ 

- เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านเอกสารในการตอบข้อซักถามไว้ล่วงหน้า กรณีถูกเจ้าหน้าที่สรรพากรเรียกตรวจ


                                    
                                               
Tel. : 02-1031436
Mobile : 098-6961646 , 095-5463924
Email : Wellproapb@gmail.com
Address : 776/257 ซ.พัฒนาการ 38 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง กรุงเทพ 10250
ทะเบียนเลขที่ : 0105561021922